CEEB

Termin zgłoszenia do CEEB

Deklaracja CEEB – termin

30 czerwca 2022 r. upływa termin obowiązkowego złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Termin ten dotyczy źródeł uruchomionych przed 1 lipca 2021 r., źródła uruchomione po tej dacie powinny być zgłoszone w ciągu 14 dni. W przypadku budynku jednorodzinnego deklarację ma złożyć jego właściciel, w przypadku budynku wielorodzinnego co do zasady zarządca (jeśli mieszkanie w budynku wielorodzinnym posiada indywidualne źródło ciepła, np. kominek obowiązek zgłoszenia obciąża właściciela, niejasna w praktyce jest sytuacja mieszkań posiadających indywidualne piece CO i c.w.u.).

Sankcja

Za brak złożenia deklaracji w terminie grozi grzywna, która ma być wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń (czyli w ramach postępowania mandatowego lub w formie orzeczenia sądu na skutek złożonego wniosku o ukaranie – wysokość grzywny może wynieść do 5000 złotych).

Niedotrzymanie terminu

Co zrobić w przypadku przeoczenia terminu złożenia deklaracji? Uratować sytuację może zastosowanie się do art. 27h ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tj. z dnia 13 stycznia 2022 r. – Dz.U. z 2022 r. poz. 438). Z powołanego przepisu wynika wprost, że nie podlega karze sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.

A zatem mając nadzieję, że stosowne organy nie powzięły wiedzy o naszym uchybieniu, należałoby jak najszybciej dopełnić wymaganego obowiązku. Najprościej i najszybciej można to zrobić składając deklarację on-line (wymagany jest Profil Zaufany, e-dowód lub logowanie przez bankowość internetową), możliwe jest też pisemne wypełnienie druku deklaracji i wysyłka jej listem poleconym lub osobiste złożenie w Urzędzie Gminy.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków – tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 438).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *