Jazda po marihuanie

Jazda po marihuanie – art. 87 §1 kodeksu wykroczeń

Tekst niniejszy nie propaguje sposobu uniknięcia odpowiedzialności za jazdę po użyciu jakiegokolwiek środka psychoaktywnego. Dotyczy prawa do rzetelnego procesu i zasady adekwatnej reakcji karnej, a nade wszystko prawidłowej wykładni przepisu art. 87 §1 kodeksu wykroczeń. Podkreślam, że co do zasady uważam za konieczne karanie kierowców stwarzających (zwłaszcza z premedytacją) zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Jednocześnie jednak jako jeden z tychże uczestników ruchu muszę zauważyć, że niektórzy kierowcy dopuszczają się na drodze powtarzalnych i niebezpiecznych zachowań, nie dających się wytłumaczyć użyciem jakiegokolwiek środka psychoaktywnego, ani nawet brawurą czy skłonnością do ryzyka – które to zachowania nie są ścigane w ogóle, ewentualnie zauważa się je, gdy już doprowadzą do tragedii. Natomiast ściga się z niezrozumiałą determinacją zachowania określone nieadekwatnie jako jazda po marihuanie, które przy prawidłowej wykładni ustawy nawet formalnie nie spełniają znamion wykroczenia.

Przestrzegam przy okazji przed bezrefleksyjnym powieleniem opisanej procedury, albowiem może się ona zakończyć uniewinnieniem w ściśle określonych uwarunkowaniach faktycznych i proceduralnych (i to nie zawsze).

Polska jazda po marihuanie

Teraz tytułem wprowadzenia parę cytatów, które krótko, treściwie i w sposób praktyczny opisują problem (bez wywodów prawnych).

„W Polsce nie jest istotne, ile nanogramów metabolitów THC na 1 ml krwi ma we krwi zatrzymany kierowca – czy 200 (ilość występująca krótko po zażyciu) czy 5 – po kilku lub kilkunastu godzinach. I tak można stracić prawo jazdy. Mało tego – teoretycznie nie powinno się prowadzić nawet do kilku miesięcy po zapaleniu, bo tak długo mogą się utrzymywać we krwi metabolity THC.”

Źródło: Palisz marihuanę? To zapomnij o… Lista prawnych zakazów po zapaleniu jointa – natemat.pl

„Adwokaci wskazują, iż wobec braku możliwości diagnostycznych i powszechnej nierzetelności opiniowania każda taka sprawa w Polsce skazana jest na przegraną i to z góry – ponieważ fakt nierzetelności i braku narzędzi diagnostycznych jest również blisko związany z niewiedzą sędziowską w tej sprawie.”

Źródło: Prowadzenie pojazdów pod wpływem – new.wolnekonopie.org

O ile z ogólną konkluzją pierwszego cytatu mogę się zgodzić (choć ujęcie kwestii technicznych budzi w nim pewne zastrzeżenia), o tyle z drugim już nie tak kategorycznie – a to z uwagi na treść prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie, w której ostatnio byłem obrońcą (choć zgodzę się, że łatwo nie było, a analiza orzecznictwa nie nastrajała optymistycznie).

Analiza konkretnego przypadku

Stan faktyczny sprawy był następujący.

W trakcie kontroli drogowej na rutynowe pytanie o przyjmowanie środków odurzających, mój Klient Pan X.Y. oświadczył lojalnie, że dwa dni wcześniej w godzinach wieczornych palił marihuanę w ilości 0,5 grama. W związku z tym Pana X.Y. poddano badaniu na zawartość środków odurzających w ślinie urządzeniem DrugTest 5000 – z wynikiem pozytywnym dla THC. Następnie zatrzymanemu odebrano prawo jazdy za pokwitowaniem i po przekazaniu pojazdu wskazanej przez niego osobie, udano się z nim do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, gdzie pobrano krew do dalszych badań. Próbka krwi pobrana od X.Y. została poddana badaniu na obecność środków działających podobnie do alkoholu. W wyniku tego badania we krwi stwierdzono obecność delta9tetrahydrokannabinolu (THC) w stężeniu 1,5 ng/ml oraz jego metabolitu (THCCOOH) w stężeniu 5 ng/ml.

W zaistniałej sytuacji po przesłuchaniu obwinionego z udziałem obrońcy skierowano do właściwego Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie obwinionego X.Y. za wykroczenie z przepisu art. 87 §1 kodeksu wykroczeń (jazda po marihuanie – a ściśle mówiąc prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu).

Postępowanie przed sądem I instancji

Sąd Rejonowy wydał wyrok nakazowy uznając, że okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości – wobec czego przyjął kwalifikację z art. 87 §1 kodeksu wykroczeń (dalej powoływanego jako k.w.) i za czyn ten na mocy powołanego przepisu wymierzył obwinionemu karę 3.000 (trzech tysięcy) złotych grzywny; nadto na mocy art. 87 §3 k.w. i art. 29 §1, §2 k.w. orzekł środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku, na koniec zasądził od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w łącznej kwocie 370 zł.

Na tym etapie postępowania działając jako obrońca obwinionego X.Y. złożyłem sprzeciw od opisanego wyżej wyroku nakazowego – podnosząc, że w świetle wyników badań naukowych (w szczególności stwierdzonego faktu, że okres półtrwania THC w organizmie może wynosić nawet kilkadziesiąt godzin po użyciu środka odurzającego – przy czym brak już w tym czasie rzeczywistego oddziaływania psychoaktywnego) sprawa bynajmniej nie jest oczywista i wymaga rozpoznania na zasadach ogólnych. Wyrok nakazowy utracił więc moc i został wyznaczony termin rozprawy.

Na rozprawie złożyłem wniosek o dopuszczenie dowodu z uzupełniającej opinii biegłych na okoliczność ustalenia m. in. dokładności pomiaru stężenia THC we krwi (margines błędu), jak długo po zakończeniu palenia marihuany THC utrzymuje się we krwi w stężeniu powyżej granicy oznaczalności, oraz jaki jest dolny próg stężenia THC we krwi poniżej którego skutki zaburzeń psychomotorycznych nie występują (ewentualnie są porównywalne do tych, które występują przy stężeniu poniżej 0,2 promila alkoholu etylowego we krwi). Trzeba tu zaznaczyć, że opinia biegłego toksykologa sporządzona w sprawie wydawała się niepełna, m. in. nie wyjaśniała kwestii istotnych w aspekcie znamion wykroczenia zarzuconego obwinionemu.

Sąd postanowił jednak oddalić wyżej opisany wniosek dowodowy obrońcy, albowiem w ocenie Sądu okoliczności, które miałyby być wykazane nie miały znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, a to z uwagi na znamiona wykroczenia z art. 87 § 1 k.w.

Zaraz potem nastąpiło zamknięcie rozprawy i ogłoszenie wyroku, który w zakresie rozstrzygnięcia o winie i karze w zasadzie odpowiadał wyrokowi nakazowemu (3.000 zł grzywny i rok zakazu prowadzenia pojazdów), natomiast – co oczywiste – koszty postępowania wzrosły z kwoty 370 zł do kwoty 1400 zł.

W tej sytuacji obrońcy pozostało jedynie złożenie wniosku o doręczenie pisemnego uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie wyroku Sądu Rejonowego – wykładnia art. 87 §1 k.w.

Z uwagi na treść uzasadnienia Sądu Rejonowego co do oddalenia na rozprawie wniosku dowodowego o uzupełniającą opinię biegłego nie było specjalnym zaskoczeniem, że w doręczonym uzasadnieniu wyroku znalazło się stwierdzenie:

„Z ustalanego w sprawie stanu faktycznego wynika, że w czasie gdy obwiniony prowadził pojazd w jego krwi znajdował się związek chemiczny THC w stężeniu 1,5 ng/ml, który powodował że skutki zaburzeń psychomotorycznych były porównywalne do tych, które występują podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu etylowego w stężeniu równym lub poniżej 0,5 ‰. Obwiniony znajdował się więc w stanie po spożyciu środka działającego podobnie do alkoholu. Należy również wskazać, że w kontekście omawianego typu czynu zabronionego bez znaczenia jest ewentualna okoliczność, że użyty środek nie miał żadnego realnego wpływu na zdolność kierowcy do prowadzenia pojazdu mechanicznego, gdyż ustawodawca w art. 87 § 1 k.w. zdecydował się na penalizację jedynie faktu znajdowania się wskazanej substancji w organizmie.”

Zarzuty

W mojej ocenie nie sposób zgodzić się z powyższą wykładnią przepisu art. 87 §1 kodeksu wykroczeń. Nawet bowiem przyjmując zaprezentowaną przez Sąd interpretację omawianego przepisu że bez znaczenia jest ewentualna okoliczność, iż użyty środek nie miał żadnego realnego wpływu na zdolność kierowcy do prowadzenia pojazdu mechanicznego, gdyż ustawodawca w art. 87 § 1 k.w. zdecydował się na penalizację jedynie faktu znajdowania się wskazanej substancji w organizmie nie można przyjąć, że oznacza to rezygnację z oznaczenia dolnego progu stężenia THC chociażby ze względu na wykładnię językową art. 87 §1 k.w. Wszak przepis ten penalizuje prowadzenie pojazdu „w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka”.  Jak wynika z definicji art. 46 ust. 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. z dnia 25 marca 2016 r. – Dz.U. z 2016 r. poz. 487) stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm³. Jakkolwiek dla „podobnie działającego środka”  ustawa nie przewiduje analogicznej definicji dolnej granicy dopuszczalnego stężenia nie można tym samym przyjąć, że oznacza to rezygnację z tejże dolnej granicy (a tym samym penalizację jakiegokolwiek minimalnego stężenia THC we krwi).

Po pierwsze stałoby to w sprzeczności z wykładnią językową – przedmiotowy środek ma działać podobnie jak alkohol, zatem musi istnieć próg stężenia, poniżej którego wpływ środka jest pomijalny i porównywalny do występującego przy stężeniu poniżej 0,2 promila alkoholu etylowego we krwi (i w tym zakresie występuje brak penalizacji). Tu należy nadmienić, że w dostępnej literaturze przedmiotu podaje się np., że u kierowców u których stwierdzono stężenie THC poniżej 5 ng/ml ryzyko spowodowania wypadku drogowego nie jest większe niż w przypadku kierowców nie będących pod wpływem jakiegokolwiek środka odurzającego. Jest to zatem okoliczność, którą w braku progu ustawowego należy każdorazowo zweryfikować przy pomocy dostępnych środków dowodowych – w tym przypadku opinii biegłego toksykologa.

Po drugie, interpretacja art. 87 §1 k.w. zaprezentowana przez Sąd Rejonowy w nieuzasadniony sposób premiowałaby sprawców wykroczenia, u których stwierdzenie wartości granicznej 0,2 promila alkoholu etylowego we krwi w połączeniu ze stwierdzeniem istnienia błędu pomiarowego powoduje faktyczną bezkarność wskutek uwzględnienia zasady in dubio pro reo. To z kolei z pewnością stoi w sprzeczności z wykładnią celowościową omawianego przepisu.

Apelacja

Wobec powyższego po konsultacji z Klientem (który nadal nie poczuwał się do winy) postanowiłem złożyć apelację od omawianego wyroku.

Moja apelacja zarzucała więc  przede wszystkim naruszenie przepisu prawa materialnego, a to art. 87 §1 k.w. – poprzez błędną interpretację polegającą na przyjęciu, że z uwagi na znamiona wykroczenia stypizowanego tym przepisem nie mają znaczenia żadne z okoliczności wskazanych w opisanym wyżej wniosku dowodowym obrońcy obwinionego, a nadto obrazę przepisów postępowania (w tym zasady in dubio pro reo), co skutkowało błędnymi ustaleniami faktycznymi polegającymi m.in. na przyjęciu, że:

-gdyby obwiniony zażył 0,5 grama marihuany dwa dni przed kontrolą drogową wysoce nieprawdopodobne byłoby wystąpienie pozytywnego wyniku testu na obecność THC we krwi (które to ustalenie pozostaje w oczywistej sprzeczności z wynikami dostępnych badań naukowych),

-obwiniony miał świadomość, że prowadzi samochód po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu i godził się na to, podczas gdy z ujawnionego materiału dowodowego wynika, że obwiniony nie mógł mieć takiej świadomości.

Ponadto w apelacji powołano literaturę przedmiotu (wyszczególnioną na końcu niniejszego tekstu) zawierającą wyniki badań naukowych, z których wynikało, że opinia biegłego toksykologa sporządzona w sprawie jest co najmniej niepełna, a niektóre ustalenia faktyczne Sądu I instancji istotne dla rozstrzygnięcia są bezzasadne.

Jednakowoż mając w pamięci szereg artykułów internetowych (w tym te powołane na wstępie)  traktujących o problemie, jak również analizę przeważających w orzecznictwie trendów nie liczyłem na jakiś spektakularny sukces (oczekiwania ograniczały się co najwyżej do uchylenia wyroku z przyczyn proceduralnych, co mogłoby otworzyć drogę do jakichś korzystnych ustaleń biegłego).  Z mojej strony było to więc głównie niepragmatyczne działanie „dla zasady” (a wiadomo jak ono się zwykle kończy).

Wyrok Sądu Okręgowego

Tym większe więc było moje zaskoczenie, gdy po rozprawie apelacyjnej Sąd Okręgowy w Krakowie ogłosił wyrok: na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę obwinionego zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego został zmieniony w całości w ten sposób, że na podstawie art. 5 §1 pkt 2 k.p.w. w zw. z art. 62 §3 k.p.w. oraz art. 119 §2 pkt 1 k.p.w. uniewinniono obwinionego od zarzuconego mu czynu, a kosztami sądowymi za obie instancje obciążono Skarb Państwa.

W uzasadnieniu Sąd odwoławczy stwierdził, że zasadny jest podniesiony w apelacji zarzut obrazy przepisów prawa materialnego, a to art. 87 §1 k.w. – ponieważ Sąd Rejonowy uznał obwinionego za winnego tego, że prowadził pojazd mechaniczny znajdując się w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu tj. THC w stężeniu 1,5 ng/ml, co odpowiada stężeniu 0,5‰ lub niższemu alkoholowi we krwi. Oznacza to, iż obwiniony znajdował się w stanie po użyciu środka odurzającego działającego podobnie do alkoholu o stężeniu odpowiadającym stężeniu alkoholu powyżej 0,00‰ do 0,5‰. Takie ustalenie oznacza, że poziom stężenia środka odurzającego mógł też znajdować się na poziomie odpowiadającym stężeniu alkoholu w przedziale 0,01‰ do 0,19‰ alkoholu.

Dalej Sąd Okręgowy wskazał, że aby przyjąć stan „po użyciu” innego podobnie do alkoholu działającego środka, należy ustalić iż stężenie tego środka wpływa na zdolności psychomotoryczne kierowcy w sposób porównywalny do ilości alkoholu o stężeniu 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu we krwi. Tymczasem jak już wyżej zaznaczono w przedmiotowej sprawie Sąd Rejonowy ustalił, iż wartość 1,5 ng/ml substancji THC w organizmie obwinionego odpowiadała stężeniu 0,5‰ lub niższemu alkoholu we krwi. Z ustaleń Sądu Rejonowego wynikało więc, iż stężenie THC w organizmie obwinionego mogło odpowiadać stężeniu alkoholu we krwi poniżej 0,2‰, a takie stężenie alkoholu nie jest „stanem po użyciu alkoholu”, a więc prowadzenie pojazdu przy takiej ilości środka odurzającego w organizmie nie stanowi wykroczenia z art. 87 §1 k.w. Czyli mówiąc potocznie nie była to jazda po marihuanie w rozumieniu omawianego przepisu kodeksu wykroczeń.

Co równie istotne Sąd Okręgowy podkreślił, że zakaz reformationis in peius (art. 434 §1 k.p.k.) powoduje ograniczenie możliwości orzekania sądu odwoławczego nawet, jeśli prowadzi to do kolizji z trafną represją karną i zasadą prawdy materialnej, a w przedmiotowej sprawie zakaz ten (art. 434 §1 k.p.k. w zw. z art. 109 § 2 k.p.s.w.) obowiązuje gdyż apelację wniesiono wyłącznie na korzyść obwinionego. W takim wypadku Sąd Odwoławczy nie może w żadnym aspekcie pogorszyć sytuacji obwinionego, ani też w tym celu uchylić orzeczenia i przekazać sprawy do ponownego rozpoznania. Odnosi się to do kwestii odpowiedzialności karnej oskarżonego (obwinionego), a zwłaszcza do ustaleń faktycznych w przedmiocie sprawstwa (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4.02.2000 r. V KKN 137/99, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2.03.2005 IV KK 8/05). W przedmiotowej sprawie Sąd I instancji zarówno w opisie czynu jak i uzasadnieniu ustalił, iż poziom stężenia THC w organizmie obwinionego wynoszący 1,5 ng/ml odpowiada stężeniu alkoholu 0,01‰ do 0,5‰ we krwi. Sąd Odwoławczy nie mógłby więc zmienić tych ustaleń na niekorzyść obwinionego, gdyby nawet po uzupełnieniu postępowania dowodowego o uzupełniającą opinię toksykologiczną okazało się, że zawartość THC 1,5 ng/ml odpowiada stężeniu alkoholu we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ – byłaby to bowiem zmiana ustaleń na niekorzyść obwinionego, skoro Sąd meriti ustalił, że zawartość THC mogła też być porównywalna ze stężeniem alkoholu 0,01‰ do 0,2‰ alkoholu we krwi.

W związku z powyższym Sąd odwoławczy nie uchylił wyroku z jednoczesnym przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania, lecz zmienił w całości zaskarżony wyrok i uniewinnił obwinionego od zarzuconego mu czynu.

Zatem odnosząc się do drugiego z cytatów powołanych na wstępie – w tym przypadku obrona w z góry przegranej sprawie zakończyła się pełnym sukcesem, choć nic na to nie wskazywało…


PS 2.03.2020.  W dniu 16.12.2019 zgłoszono interpelację poselską nr 900 odnośnie problemu zdefiniowania ustawowych progów stężenia THC we krwi dla wykroczenia z art. 87 §1 k.w.  i przestępstwa z art 178a §1 k.k. Niestety wobec odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia przyjąć trzeba, że jeszcze długo jazda po marihuanie nawet przy śladowym stężeniu THC może być bardzo ryzykowna dla kierowcy.


Źródła:

Roman Wachowiak, „Aktualne możliwości diagnostyczno-interpretacyjne w opiniowaniu sądowo-lekarskim wpływu wybranych związków psychoaktywnych na zdolność psychomotoryczną człowieka”, lipiec 2009, opracowanie na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Franjo Grotenhermen i inni, “Developing Science-Based Per Se Limits for Driving under the Influence of Cannabis (DUIC). Findings and Recommendations by an Expert Panel, wrzesień 2005.

Independent Drug Monitoring Unit “The Significance of Blood & Urine Test Results”.

Paul Armentano, “Should Per Se Limits Be Imposed for Cannabis? Equating Cannabinoid Blood Concentrations with Actual Driver Impairment: Practical Limitations and Concerns”, Humboldt Journal of Social Relations 2013.

Gisela Skopp, Lucia Pötsch, „Cannabinoid Concentrations in Spot Serum Samples 24-48 Hours After Discontinuation of Cannabis Smoking”, Journal of Analytical Toxicology, Vol. 32, marzec 2008.


Jazda po marihuanie Jazda po marihuanie Jazda po marihuanie Jazda po marihuanie Jazda po marihuanie Jazda po marihuanie Jazda po marihuanie

32 komentarze do “Jazda po marihuanie – art. 87 §1 kodeksu wykroczeń”

 1. Gratuluje wygranej sprawy i dociekliwości w dochodzeniu do prawdy, a także wykazania niekompetencji sadu rejonowego.
  Oczywiście jazdę pod wpływem narkotyków stanowczo potępiam.

  1. Dziękuję za uznanie, w moim przekonaniu nie była to jednak jakaś szczególna dociekliwość w dochodzeniu do prawdy, a po prostu wypełnienie roli obrońcy do końca (chociaż jak napisałem, apelację sporządzono głównie dla zasady – mimo utrwalonej, ale nietrafnej w ocenie obrońcy linii orzeczniczej w takich sprawach).
   Natomiast to, że sprawa zakończyła się sukcesem to głównie zasługa Sądu Okręgowego, który rozpoznając apelację dokonał prawidłowej wykładni przepisu prawa materialnego – i to pomimo „utartych schematów orzeczniczych”.
   Nie oceniałbym też rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego w kategoriach niekompetencji, tylko co najwyżej konformizmu mocno uzasadnionego właśnie dominującą błędną wykładnią przepisu art. 87 kodeksu wykroczeń.
   Zobaczmy jednak, czy nowy kierunek orzekania utrwali się, bo to jest chyba w tym momencie najważniejsze ;-)))

  2. witam jak mozna uznac Marihuana za narkotyk popierwsze ,po drugie czlowiek palacy i wsiadajacy do auta po np 24 godz .Nie posiada powtarzam nie posiada zadnych przeciwskazan zeby prowadzic auto .Jak dla mnie prawo jest pod tym wzgledem i wymyslil pewnie je tak samo glupi czlowiek pozdrawiam

   1. Co do pierwszej części komentarza (czyli jak można uznać marihuanę za narkotyk) chciałbym zauważyć nieśmiało, że jednakowoż zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia wpływ efektu rekreacyjnej
    dawki (wypalenie ± 0.5 g konopi – cannabis o zawartości 2-3 % Δ9 – THC) na upośledzenie zdolności psychomotorycznej kierowcy jest porównywalny do zakresu 0.7 – 1 ‰ alkoholu we krwi. Dlatego przyjmuje się, że przy ustalonym poziomie 10 ng/m i wyżej Δ9 –THC we krwi występują ewidentne, niekwestionowane zaburzenia psychomotoryczne.
    Co do zdania drugiego pełna zgoda (według większości biegłych efekt działania THC utrzymuje się 2-4 godziny). Co do zdania trzeciego: dura lex sed lex (niektórzy parafrazują to jako: durne prawo, ale prawo ;-))).

  1. Zasadniczo taki sam jak koszt obrony w sprawie o wykroczenie w Krakowie (czyli zależny od nakładu pracy oraz ilości czasu spędzonej na przesłuchaniach i w Sądzie, a także wszelkich innych niezbędnych nakładów – abstrakcyjnie jest to naprawdę trudne do określenia – zaryzykować można stwierdzenie, że w najbardziej typowych przypadkach jest to koszt w granicach 500-2500 zł netto).
   W przypadkach znacznego oddalenia od Krakowa miejsca prowadzenia sprawy o wykroczenie (tu Trójmiasta) niestety sumaryczne koszty wzrosną o wydatki związane z dojazdem na każdą czynność procesową (i mogą przekroczyć „właściwe” koszty prowadzenia sprawy).
   Z tego względu sugerowałbym zasięgnięcie informacji u adwokata wykonującego zawód w okręgu sądu właściwego do rozpoznania sprawy.

  1. Prawo jazdy zatrzymano 20.05.2017 r., a wyrok uniewinniający zapadł 18.10.2018 r. A więc 1 rok; 4 miesiące i 4 tygodnie (516 dni) w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie…

    1. Z pewnością, problem braku ustawowych progów (stężeń) był już wielokrotnie podnoszony (głównie w praktyce orzeczniczej), natomiast nie doczekał się jakiejś konkretnej inicjatywy ustawodawczej (przynajmniej nic mi nie wiadomo na ten temat).

     Powstają tu pewne problemy techniczne utrudniające uregulowanie kwestii analogicznie jak w przypadku stężeń alkoholu we krwi (w opiniach biegłych akcentuje się np. kwestię reakcji osobniczej na pewne narkotyki, która wydaje się być trudniejsza do powiązania z konkretnymi progami niż w przypadku alkoholu, do niedawna problemem była też dokładność pomiarów laboratoryjnych).

     Ponadto być może oczekiwano, że orzecznictwo sądowe wypełni tę niewątpliwą lukę w podobny sposób, jak uczynił to Sąd Najwyższy w zakresie ustalenia granicy pomiędzy wykroczeniem z przestępstwem (np. wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 3 grudnia 2014 r. sygn. akt II KK 219/14). Niemniej jednak jest pewna różnica techniczna w zakresie rozgraniczenia stanu „pod wpływem środka odurzającego” oraz stanu „po użyciu środka podobnie działającego do alkoholu” (teoretycznie można tego dokonać używając dostępnych środków dowodowych, bądź rozstrzygnąć wątpliwości na korzyść oskarżonego, przyjmując łagodniejszą kwalifikację) a oznaczeniem najniższego dopuszczalnego progu (to już jest granica pomiędzy całkowitą niekaralnością a przypisaniem wykroczenia).

    1. Nie pamiętam, ale sprawdziłem w aktach sprawy ;-). Wynik badania laboratoryjnego był po 7 miesiącach i dwóch tygodniach.

 2. Witam,
  Rok temu dostałem zakaz prowadzenia pojazdów kat A, której nie posiadałem,. Posiadam tylko kat B, więc legalnie mogłem jeździć Autem,. Tydzień temu zostałem złapany ponownie tym razem chodzi jazdę po THC,. Głupi sam się przyznałem że palilem .. Więc zostałem zabrany na pobranie krwi
  W poniedziałek byłem na przesłuchaniu.
  Zarzeczylem poprzednim słowom odpowiedziałem że w tamtym dniu nie palilem. „odpowiedzialem że dlatego powiedziałem ponieważ paliłem parę dni wcześniej i wiem, że thc długo się utrzymuje krwi.

  1. Dzień dobry,
   „przyznanie się” w chwili zatrzymania, o którym Pan pisze prawdopodobnie zostało utrwalone w notatce policyjnej. W sensie ścisłym (procesowym) nie jest to przyznanie się, niemniej jednak pod pewnymi warunkami procesowymi to Pańskie oświadczenie może zostać wprowadzone do procesu jako dowód obciążający. Jeśli tak się stanie doświadczenie wskazuje, że próba wycofania się z niego sama w sobie nie będzie skuteczna, o ile nie potwierdzą jej inne dowody (w tym przypadku miarodajny będzie wynik badania laboratoryjnego krwi i interpretująca go opinia biegłego – być może okaże się, że niskie stężenie THC będzie wskazywało na możliwość użycia środka przed kilkoma dniami, ewentualnie na tyle niskie, że w ogóle nie dojdzie do procesu)….
   Co do obawy o możliwość orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, to zakładając, że podał Pan pełny stan faktyczny nie musi dojść do takiej sytuacji – choć wydaje się, że uprzednie skazanie (ale też nie do końca wiadomo z jakiego przepisu: przestępstwo czy wykroczenie) wpłynie na wymiar środka (ryzyko jednak istnieje – w przypadku kwalifikacji „nowego” czynu z art. 178a par. 4 k.k. zastosowanie znajdzie art. 42 par. 3 k.k. – przewidujący względnie obligatoryjne orzeczenie zakazu).
   Odnośnie możliwości zatarcia nie do końca rozumiem pytanie („Czy jest możliwość zatarcia obecnego?”), ale abstrakcyjnie rzecz biorąc możliwość zatarcia poprzedniego skazania w toku kolejnego procesu oczywiście istnieje.

 3. Witam, dotknęła mnie podobna sytuacja, przyznałem się do palenia 2 dni przed zatrzymaniem, zostałem zabrany na badania z krwi do szpila, po miesiącu nie było żadnych wyników wiec odebrałem prawojazdy z sądu w moim mieście, opinia lekarzy wskazuje na to co napisał sędzia ze nie byłem pod wpływem, czekam na wyniki co mam robić dalej?

  1. Odpowiedź brzmi: czekać dalej cierpliwie na wynik opinii biegłych (bo stwierdzona wartość stężenia THC determinuje linię obrony), a poza tym odebrać maila ;-))).

   1. W aktualnym stanie prawnym nie powinno być w tym nic dziwnego, to wynik prawidłowego zastosowania przez Sąd przepisu art. 136 Ustawy Prawo o ruchu drogowym („W razie przeprowadzenia badania krwi lub moczu dla oceny trzeźwości lub zawartości środka działającego podobnie do alkoholu, prawo jazdy przekazuje się wraz z wynikiem tego badania. Jeżeli jednak wynik tego badania nie został uzyskany w ciągu 30 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy, należy niezwłocznie zwrócić je właścicielowi.”)

    1. Do kogo mam się zwrocic o zwrot prawa jazdy jeżeli wyniki nie przyszły w ciągu 30 dni A zabrane zostało elektronicznie ? Z góry dziękuję

     1. Ponieważ wpis jest bardzo ogólny, zakładam, że prawo jazdy zatrzymano po 5.12.2020, oraz że pobrano krew do badania. Jeśli tak, to w aktualnym stanie prawnym (po 5.12.2020) powinny znaleźć zastosowanie przepisy art. 135 b ust. 1 oraz art. 136 ust. 4 pkt 1) Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

      art. 135 b ust. 1: Zatrzymanie wydanego w kraju prawa jazdy następuje przez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu do centralnej ewidencji kierowców niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia przesłanek określonych w art. 135 ust. 1.

      art. 136 ust. 4 pkt 1) W przypadku przeprowadzenia badania krwi lub moczu dla oceny trzeźwości lub zawartości środka działającego podobnie do alkoholu:
      1) w przypadku, o którym mowa w art. 135b ust. 1, informację o zatrzymaniu prawa jazdy przekazuje się wraz z wynikiem tego badania; jeżeli jednak wynik tego badania nie został uzyskany w ciągu 30 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy, niezwłocznie wprowadza się do centralnej ewidencji kierowców informację o jego zwrocie.

      A zatem jeśli nie uzyskano wyników w ciągu 30 dni, to teoretycznie prawo jazdy zatrzymane „elektronicznie” powinno zostać zwrócone również „elektronicznie” (poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu „z urzędu”). Oczywiście to wszystko przy założeniu, że dokonano wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających weryfikację danych o kierującym pojazdem w centralnej ewidencji kierowców (co miało nastąpić 5.12.2020)…

 4. Witam. Cztery miesiące temu zatrzymany do kontroli. Policjant podejrzewał, że zatrzymał faceta o tym samym nazwisku, a który z policją miał na pieńku. To wyszło później w trakcie rozmowy w radiowozie. W trakcie kontroli funkcjonariusz stwierdził, że wyczuwa woń alkoholu. Odmówiłem testu alkomatem, kilka lat wcześniej zabrano mi prawko za 0.12 mg/ L w pierwszym i 0.08 w drugim wyniku. Broniłem się błędem pomiarowym, dla tego urządzenia 0.03mg/L. Sędzia uznał, że po uwzględnieniu błędu pomiarowego i tak norma została przekroczona i zarządził zakaz prowadzenia na pół roku. Zakaz minął w dniu ogłoszenia wyroku, pomimo tego złożyłem apelację. Niestety, nie mogłem stawić się na rozprawę i sędzia apelację cofnął. Dzisiaj dzwonili z komendy. Przyszły wyniki i biegły stwierdził „prowadzenie pod wplywem srodkow”. Tyle przekazał mi policjant. Mam się stawić w niedzielę na rozmowę. Nie zażywam narkotyków, poza marihuaną CBD. Na nerwy, trochę się w moim życiu ostatniego roku wydarzyło. Mam problemy ze snem, joint wieczorem pozwala mi przespać noc. Kontrolę miałem rano. Jaką linię obrony przyjąć? Jestem na skraju załamania. Do pracy dojeżdżam, bez auta jestem udupiony.

  1. Dzień dobry, linia obrony powinna zależeć od treści opinii. Czyli od rodzaju stwierdzonego w opinii związku psychoaktywnego obecnego we krwi oraz jego stężenia, a także stężenia metabolitów.
   Informacja policjanta (o ile jest precyzyjna), że biegły stwierdził „prowadzenie pod wpływem środków” sugeruje, że oznaczono relatywnie wysokie stężenie THC lub CBD.
   Abstrakcyjnie ciężko w tym momencie coś poradzić nie znając szczegółowo treści opinii, można się zastanowić nad skorzystaniem z prawa do odmowy zeznań, żeby nie zamykać sobie pewnych dróg po zapoznaniu się z treścią opinii. Należy się jednak liczyć z zatrzymaniem prawa jazdy już na tym etapie…

   1. Dzień dobry. Dziękuję za odpowiedź. Jestem po przesłuchaniu. Wynik 4ng/ml thc i 39 ng/ml metabolitu thc. W opinii biegłego stężenie odpowiadające 0.5 promila lub wyżej. Odmówiłem dobrowolnego poddania się karze, przyznałem że w sobotę, dwa dni przed zatrzymaniem paliłem. Zaprzeczyłem prowadzenia pod wpływem, co wg mojej opinii jest prawdą. Obawiam się prowadzenia nawet nie wyspany. Pracuje jako mechanik, za wiele widziałem i słyszałem tłumaczeń „to był moment, nagle się pojawił” i za dużo mam do stracenia, żeby ryzykować. Obawiam się, że z tego nie wyjdę, ale poddać się nie zamierzam.

    1. Niestety wynik 4 ng/ml THC jest często uznawany w praktyce sądowej (przynajmniej krakowskiej) za dość wysokie stężenie (raczej jazda pod wpływem, a nie w stanie po użyciu). Z kolei metabolit 39 ng/ml w zależności od biegłego świadczyłby o pewnej odległości czasowej od palenia albo o częstym używaniu środka. Ogólnie może być ciężko. Istotne będzie co powiedzą świadkowie – policjanci (odnośnie zachowania i stanu kierowcy w chwili zatrzymania) oraz co odnotował lekarz w protokole pobrania krwi (odnośnie podstawowych testów psychomotorycznych). W okręgu którego Sądu sprawa się toczy?

     1. Dzień dobry. Przepraszam, jeśli dubluję odpowiedź, ale nie wiem czy podpisałem poprzedni, przez co mógł nie być zaakceptowany. W notatce policyjnej funkcjonariusz napisał, że powodem skierowania na badanie krwi była wyczuwalna woń alkoholu. Nie miałem badań, krew pobierała pielęgniarka. Policjanci zastrzeżeń co do zachowania mieć nie powinni , ale nie wykluczam, że będą łgać przed sądem. Mogę powtórzyć o czym rozmawialiśmy w drodze między miejscem zatrzymania, a szpitalem. Czytałem też opracowanie, na jakim biegły najprawdopodobniej się opierał. Moim zdaniem to wnioski oparte na założeniach. Oskarżać kogokolwiek na podstawie takich badań to samo w sobie jest karygodne. Sprawa jest w sądzie w Jeleniej Górze.

   2. Dodam, że w notatce policyjnej jako wskazanie do przeprowadzenia badania jest wyczuwalne woń alkoholu. Dmuchałem dwukrotnie, ale tester przerywał. Zdecydowałem się na badanie krwi, z braku zaufania do ww urządzeń i sposobu przeprowadzania przez funkcjonariuszy tych badań (odczekanie 15 min od zatrzymania, żeby wykluczyć alkohol resztkowy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.