Archiwum kategorii: Informacja

Odmrażanie pracy sądów?

Jakkolwiek sądy (które w ograniczonym zakresie pracowały w pierwszych miesiącach pandemii) zwiększają zakres spraw do orzekania na rozprawach (zaczyna się rozpoznawać sprawy spoza dotychczasowego katalogu spraw pilnych), trudno to nazwać powrotem do normalności.

W krakowskich sądach rejonowych widać to już przed wejściem głównym, gdzie ustawiono dwa duże namioty służące weryfikacji celu wizyty w sądzie oraz selekcji petentów.

Wejście do krakowskich sądów rejonowych – 2 czerwca 2020 r. (namiot lewy wejście na rozprawy, namiot prawy petenci Biura Obsługi Interesantów, Krajowego Rejestru Karnego i kas)

Oczywiście wpuszczane są wyłącznie osoby w maseczkach. Najpierw sprawdzany jest powód wizyty w sądzie (kogo nie ma na liście osób uczestniczących w rozprawie, nie jest zapisany do czytelni lub nie ma innej konieczności wejścia do sądu raczej nie zostanie wpuszczony). Ponadto każdy petent zostaje poddany mierzeniu temperatury i musi zdezynfekować ręce. W godzinach porannych (ja byłem dziś przed 9.00) przejście całej procedury chwilę trwa, więc trzeba sobie zabezpieczyć dodatkowe 15-20 minut czasu przed rozprawą.

Sama rozprawa też ma specyficzny przebieg: uczestnicy w maseczkach, przesłuchuje się ograniczoną liczbę świadków, zarządzane są przerwy dla wietrzenia i dezynfekcji sali…

O normalności trudno także mówić w zakresie wznowienia pracy przez Biuro Obsługi Interesantów oraz Czytelnię Akt.

Niestety wszystko wskazuje na to, że ten dziwny stan potrwa jeszcze długo…

Dalsze ograniczenie wokand sądowych do końca kwietnia 2020 r.

Zarządzeniami Prezesów krakowskich sądów odwołane zostały termin rozpraw wyznaczonych do dnia 30 kwietnia 2020 r. włącznie. Zarządzenia nie dotyczą spraw zaliczonych do kategorii pilnych.

Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 16 Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 19 marca 2020 r.

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy z dnia 19 marca 2020 r.

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia z dnia 20 marca 2020 r.

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza z dnia 19 marca 2020 r.

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty z dnia 19 marca 2020 r.

Ponadto nadal obowiązują daleko idące ograniczenia w korzystaniu przez strony i innych uczestników postępowania z działalności sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej.

Ograniczenie wokand sądowych

Jak wynika z wydanego dziś komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie organizacji pracy sądów w dniach od 13.03.2020 do 31.03.2020 nastąpi ograniczenie wokand sądowych do spraw najbardziej pilnych – wobec zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego co do konieczności podjęcia szczególnych środków ostrożności z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa.

Do kategorii spraw pilnych, rekomendowanych do rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki oraz wyłączenia ich z zarządzeń dotyczących odwoływania rozpraw i posiedzeń z udziałem stron zaliczono:

  1. sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
  2. sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, sprawy, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem;
  3. sprawy, o których mowa w ustawie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;
  4. sprawy z wniosku, o którym mowa w art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  5. sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
  6. przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.

Co do zasady, tylko sprawy mieszczące się w powyższym katalogu będą procedowane na posiedzeniach z udziałem stron. W wyjątkowych wypadkach Prezes Sądu może zdecydować o rozpoznaniu innych kategorii spraw pilnych. Jednocześnie zarządzeniami Prezesów poszczególnych Sądów wprowadzono dalsze ograniczenia w korzystaniu przez strony i innych uczestników postępowania z działalności sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (np. kancelaria tajna, czytelnia, archiwum) do przypadków koniecznych i niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania. Rozpatrywanie skarg i wniosków ogranicza się do pisemnej, bądź elektronicznej wymiany korespondencji.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie organizacji pracy sądów z dnia 12.03.2020 r. – https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-w-sprawie-organizacji-pracy-sadow

Dane z rejestru PESEL w dowolnie wybranym urzędzie gminy

PESEL
PESEL pozwanego i dłużnika uzyskamy w dowolnym Urzędzie Gminy

Dziś (1 lipca 2019 r.) wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ewidencji ludności.

O udostępnienie danych z ogólnokrajowego rejestru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności nie będziemy już jak dotąd wnioskować do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Będzie to można zrobić w dowolnym urzędzie gminy na terenie całego kraju. W założeniu powinno to przyśpieszyć uzyskanie tych danych, co z kolei zapewni sprawny przebieg postępowań sądowych.


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – informacja o nowelizacji

Czym jest numer PESEL

Protest pracowników sądów

W związku z trwającym w dniach od 10 grudnia do 21 grudnia 2018 r. protestem pracowników sądów odwołano ponad połowę z rozpraw zaplanowanych w krakowskich sądach rejonowych na okres objęty protestem.
Bardzo utrudniony jest też kontakt telefoniczny z biurem obsługi interesantów (przy zmniejszonej obsadzie kadrowej biura limit 15 osób oczekujących w kolejce na połączenie jest niewystarczający i następuje powtarzające się rozłączenie).

Protest jest jak najbardziej uzasadniony, niemniej jednak skutki dla toczących się postępowań (i tak już w większości wystarczająco przewlekłych) mogą być dotkliwe. Według Rzeczpospolitej Ministerstwo Sprawiedliwości próbuje ratować sytuację zalecając zatrudnianie na podstawie umów zlecenia dodatkowych pracowników, co ma doraźnie uzupełnić braki kadrowe spowodowane masowymi zwolnieniami lekarskimi pracowników sądownictwa.

Planowany protest w sądach – skutki dla postępowań sądowych (Rzeczpospolita).

Protest w sądach: wokandy spadają, coraz więcej pracowników na L4 (Rzeczpospolita).