terminy sądowe

Ograniczenie wokand sądowych

Jak wynika z wydanego dziś komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie organizacji pracy sądów w dniach od 13.03.2020 do 31.03.2020 nastąpi ograniczenie wokand sądowych do spraw najbardziej pilnych – wobec zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego co do konieczności podjęcia szczególnych środków ostrożności z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa.

Do kategorii spraw pilnych, rekomendowanych do rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki oraz wyłączenia ich z zarządzeń dotyczących odwoływania rozpraw i posiedzeń z udziałem stron zaliczono:

  1. sprawy w przedmiocie zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania, sprawy, w których orzeczono środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, sprawy rozpoznawane w postępowaniu przyspieszonym oraz sprawy zagrożone przedawnieniem karalności czynu albo przedawnieniem wykonania kary, oraz sprawy o zastosowanie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców, sprawy, w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
  2. sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, wymagające wydania zarządzenia w trybie art. 569 § 2 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, sprawy, o których mowa w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, sprawy dotyczące umieszczenia nieletniego w schronisku dla nieletnich, sprawy, w których nieletni został umieszczony w schronisku dla nieletnich oraz sprawy dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jak również czynności z zakresu postępowania wykonawczego w wyżej wymienionych sprawach, a także sprawy w przedmiocie rozpoznania wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowaniu przed sądem lub innym organem;
  3. sprawy, o których mowa w ustawie o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób;
  4. sprawy z wniosku, o którym mowa w art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
  5. sprawy związane z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA);
  6. przesłuchania osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie.

Co do zasady, tylko sprawy mieszczące się w powyższym katalogu będą procedowane na posiedzeniach z udziałem stron. W wyjątkowych wypadkach Prezes Sądu może zdecydować o rozpoznaniu innych kategorii spraw pilnych. Jednocześnie zarządzeniami Prezesów poszczególnych Sądów wprowadzono dalsze ograniczenia w korzystaniu przez strony i innych uczestników postępowania z działalności sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (np. kancelaria tajna, czytelnia, archiwum) do przypadków koniecznych i niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania. Rozpatrywanie skarg i wniosków ogranicza się do pisemnej, bądź elektronicznej wymiany korespondencji.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie organizacji pracy sądów z dnia 12.03.2020 r. – https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/komunikat-w-sprawie-organizacji-pracy-sadow