Archiwum kategorii: Prawo administracyjne

Udostępnienie numeru księgi wieczystej osobom postronnym

Nie jest dla mnie zaskoczeniem, że pomimo decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych DKN.5112.13.2020 z 24 sierpnia 2020 r. stwierdzającej naruszenie prawa i nakazującej zaprzestanie udostępniania na Geoportalu “danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków” zainteresowani zarobkowaniem na procederze określanym jako „udostępnienie numeru księgi wieczystej” znaleźli sposób, aby obejść zakaz.

Jak już zauważyłem pewien czas temu w trakcie różnych spraw związanych z księgami wieczystymi bliżej nieokreślone podmioty za niewygórowaną opłatą udostępniają numery ksiąg w sposób pozwalający osobom postronnym powiązać określoną nieruchomość z konkretnym numerem księgi wieczystej. To z kolei już bezpośrednio umożliwia zidentyfikowanie osoby fizycznej, której dane są zawarte w księdze wieczystej (właściciela nieruchomości), w tym pozyskanie takich danych jak imiona rodziców, numer PESEL oraz adres nieruchomości. W sposób oczywisty może to narazić dużą liczbę osób na kradzież ich tożsamości (i nie tylko).

Okazuje się, że jednym z tych bliżej nieokreślonych podmiotów jest m. in. spółka zarejestrowana na Seszelach, która czerpie z przedmiotowej działalności znaczące zyski.

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości jest następujące:

„Ministerstwo Sprawiedliwości nie współpracuje z żadną prywatną firmą ani osobami fizycznymi, którzy udostępniają w internecie informacje w zakresie ksiąg wieczystych oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich publikacje w serwisach internetowych dotyczących ksiąg wieczystych”.

Oczywiście merytorycznie problemu to nie załatwia, zwłaszcza że jest on najprawdopodobniej skutkiem nieautoryzowanego dostępu do danych z rejestru elektronicznych ksiąg wieczystych.

 


Dane milionów Polaków na Seszelach. Dostęp po 40 zł. Jakub Szczepański. Interia, 28.06.2023.

Termin zgłoszenia do CEEB

Deklaracja CEEB – termin

30 czerwca 2022 r. upływa termin obowiązkowego złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Termin ten dotyczy źródeł uruchomionych przed 1 lipca 2021 r., źródła uruchomione po tej dacie powinny być zgłoszone w ciągu 14 dni. W przypadku budynku jednorodzinnego deklarację ma złożyć jego właściciel, w przypadku budynku wielorodzinnego co do zasady zarządca (jeśli mieszkanie w budynku wielorodzinnym posiada indywidualne źródło ciepła, np. kominek obowiązek zgłoszenia obciąża właściciela, niejasna w praktyce jest sytuacja mieszkań posiadających indywidualne piece CO i c.w.u.).

Sankcja

Za brak złożenia deklaracji w terminie grozi grzywna, która ma być wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń (czyli w ramach postępowania mandatowego lub w formie orzeczenia sądu na skutek złożonego wniosku o ukaranie – wysokość grzywny może wynieść do 5000 złotych).

Niedotrzymanie terminu

Co zrobić w przypadku przeoczenia terminu złożenia deklaracji? Uratować sytuację może zastosowanie się do art. 27h ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tj. z dnia 13 stycznia 2022 r. – Dz.U. z 2022 r. poz. 438). Z powołanego przepisu wynika wprost, że nie podlega karze sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.

A zatem mając nadzieję, że stosowne organy nie powzięły wiedzy o naszym uchybieniu, należałoby jak najszybciej dopełnić wymaganego obowiązku. Najprościej i najszybciej można to zrobić składając deklarację on-line (wymagany jest Profil Zaufany, e-dowód lub logowanie przez bankowość internetową), możliwe jest też pisemne wypełnienie druku deklaracji i wysyłka jej listem poleconym lub osobiste złożenie w Urzędzie Gminy.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków – tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 438).

Zniesienie zmiany czasu?

W związku ze zmianą czasu letniego – CEST na zimowy – CET (28/29 października) warto odnotować, że sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych poparła jednogłośnie projekt ustawy autorstwa PSL (jakkolwiek sprawa była przedmiotem wielu innych interpelacji, inicjatyw i petycji), który zakłada likwidację zmiany czasu urzędowego (obowiązującą w Polsce z przerwami od okresu międzywojennego). W myśl projektu nowej ustawy czas letni miałby obowiązywać cały rok – od 1 października 2018 r. Czytaj dalej Zniesienie zmiany czasu?