Czy można uzyskać status jeńca nie walcząc?

W realiach XXI wieku Ukraina twórczo rozwinęła pomysł, który zastosowali już Finowie w czasie najazdu ZSRR na ich kraj w latach 1939-1940. Fińska akcja propagandowa zachęcająca czerwonoarmistów do poddawania się była prowadzona pod hasłem: „Przez niewolę – do wolności”. Współczesna ukraińska hot-line dla rosyjskich rekrutów działa pod hasłem „Chcę żyć” i ponoć cieszy się dużym powodzeniem (zainteresowani pytają, czy można zostać jeńcem jeszcze przed rozpoczęciem walki ;-))). Niestety – historyczne doświadczenia pokazują, że los sowieckich żołnierzy, którzy skorzystali z fińskiej oferty był tragiczny po ich powrocie do ZSRR…

Fińska ulotka propagandowa skierowana do żołnierzy sowieckich. 1939-1940.
Domena publiczna, via Wikimedia Commons.

Uniwersalna ładowarka UE do wszystkich urządzeń mobilnych od 2024 r.


Nareszcie jedna ładowarka do wszystkich urządzeń mobilnych już od 2024 roku. Parlament Europejski. 04.10.2022.

Termin zgłoszenia do CEEB

Deklaracja CEEB – termin

30 czerwca 2022 r. upływa termin obowiązkowego złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Termin ten dotyczy źródeł uruchomionych przed 1 lipca 2021 r., źródła uruchomione po tej dacie powinny być zgłoszone w ciągu 14 dni. W przypadku budynku jednorodzinnego deklarację ma złożyć jego właściciel, w przypadku budynku wielorodzinnego co do zasady zarządca (jeśli mieszkanie w budynku wielorodzinnym posiada indywidualne źródło ciepła, np. kominek obowiązek zgłoszenia obciąża właściciela, niejasna w praktyce jest sytuacja mieszkań posiadających indywidualne piece CO i c.w.u.).

Sankcja

Za brak złożenia deklaracji w terminie grozi grzywna, która ma być wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń (czyli w ramach postępowania mandatowego lub w formie orzeczenia sądu na skutek złożonego wniosku o ukaranie – wysokość grzywny może wynieść do 5000 złotych).

Niedotrzymanie terminu

Co zrobić w przypadku przeoczenia terminu złożenia deklaracji? Uratować sytuację może zastosowanie się do art. 27h ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tj. z dnia 13 stycznia 2022 r. – Dz.U. z 2022 r. poz. 438). Z powołanego przepisu wynika wprost, że nie podlega karze sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.

A zatem mając nadzieję, że stosowne organy nie powzięły wiedzy o naszym uchybieniu, należałoby jak najszybciej dopełnić wymaganego obowiązku. Najprościej i najszybciej można to zrobić składając deklarację on-line (wymagany jest Profil Zaufany, e-dowód lub logowanie przez bankowość internetową), możliwe jest też pisemne wypełnienie druku deklaracji i wysyłka jej listem poleconym lub osobiste złożenie w Urzędzie Gminy.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków – tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 438).

adwokat Łukasz Sobaniak

error: ZAWARTOŚĆ STRONY JEST CHRONIONA PRZED KOPIOWANIEM!