Zawieszenie terminów sądowych

Zawieszenie terminów sądowych w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii a ryzyko uchybienia terminom

Przepis art. 15zzs ust. 1 Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w brzmieniu ustalonym ustawą zmieniającą z 31.03.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), regulujący wstrzymanie i zawieszenie terminów sądowych w okresie epidemii COVID-19 budzi niestety pewne wątpliwości interpretacyjne (skutkujące istotnym brakiem pewności co do zakresu spraw objętych zawieszeniem terminów).

Wobec tego w sprawach szczególnej wagi słuszne jest zastosowanie się do sugestii, żeby jednak w miarę możliwości nie zakładać, że nastąpiło zawieszenie terminów sądowych i skorzystać z przepisu art. 15 zzs ust. 7 powołanej na wstępie ustawy, zgodnie z którym czynności dokonane w okresie epidemii są skuteczne – poprzez dokonywanie niezbędnych dla zachowania praw strony czynności również w okresie epidemii, ze szczególnym uwzględnieniem czynności, które konkretny sąd uznaje za pilne (a zatem w praktyce użycie doręczenia pocztowego).

Nowatorska praktyka Sądu Okręgowego w Warszawie

Przy okazji należy zwrócić uwagę na przełomowe zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 marca 2020 r. (niestety mające ograniczone zastosowanie tylko do środków odwoławczych i wniosków o uzasadnienie). Na mocy tegoż zarządzenia od dnia 23.03.2020 r. pracownicy biura podawczego sądu drukują nadesłane (do godziny 14.00) na adres poczty elektronicznej środki odwoławcze oraz wnioski o sporządzenie uzasadnienia, odsyłając skan pierwszej strony pisma opatrzonej prezentatą jako potwierdzenie skutecznego wniesienia pisma.

Oczywiście pisma wniesione w ten sposób obarczone są brakiem formalnym (choćby brak podpisu strony – art. 126 §1 pkt 6 k.p.c.), można to jednak sanować w trybie art. 130 §1 k.p.c. Braki formalne w postaci podpisu, czy brakujących załączników można usunąć teoretycznie nawet po zakończeniu okresu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii termin do uzupełnienia braków formalnych pisma nie rozpocznie biegu – art. 15 zzs ust. 1 ustawy powołanej na wstępie). Po uzupełnieniu braków, pismo wywoła skutek od daty pierwotnego wniesienia (art. 130 § 3 k.p.c.). Rozwiązanie to może nie zadziałać w sprawach uznanych za pilne, gdyż w ich przypadku terminy do uzupełnienia braków formalnych nie ulegają zawieszeniu.

Zawieszenie terminów sądowych

Mimo tych wszystkich zastrzeżeń opisywana praktyka jest przełomowa , stanowiąc jednocześnie budujący przykład nowatorskiego zastosowania istniejących przepisów bez ich naruszania (zwłaszcza na tle zastosowanych w innych sądach kartonowych pudeł, nie dających jakiejkolwiek możliwości udokumentowania daty złożenia pisma). Moim skromnym zdaniem rozwiązanie przyjęte w zarządzeniu Pani Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie powinno zostać uwzględnione (przynajmniej jako koncepcja) w ramach prac legislacyjnych, które wreszcie wprowadzą ustawowe uregulowanie kwestii dochowania terminu w XXI wiek.

Więcej (rozbieżności w wykładni i możliwe interpretacje): Gazeta Prawna 25.04.2020: Terminy procesowe i sądowe: Które są zawieszone, a które nie? Jak w czasie epidemii skutecznie wnieść pismo do sądu?

Powstanie w getcie warszawskim – 77 rocznica

Powstanie w getcie warszawskim rozpoczęło się w godzinach porannych 19.04.1943 r. Przez blisko miesiąc członkowie Żydowskiego Związku Wojskowego i Żydowskiej Organizacji Bojowej prowadzili nierówną walkę z oddziałami SS, policji i wojska dowodzonymi przez Jürgena Stroopa (ówcześnie w stopniu SS-Brigadeführera), który za tę Grossaktion Warschau został oznaczony Krzyżem Żelaznym I klasy i wkrótce awansowany do stopnia SS-Gruppenführera. Po zakończeniu wojny za całokształt „osiągnięć” wymierzono mu dwie niezależne kary śmierci. Pierwszą orzekł w 1947 r. amerykański trybunał wojskowy w trakcie procesu w sprawie dotyczącej eksterminacji zestrzelonych alianckich lotników w Nadrenii (tzw. Fliegerprozessen), a drugą Sąd Wojewódzki m.st. Warszawy w 1951 r. m. in. za zlikwidowanie getta warszawskiego i spowodowanie wymordowania tam co najmniej 56 065 osób.


Czytaj dalej Powstanie w getcie warszawskim – 77 rocznica

Tymczasem na Hart Island…

Hart Island to wyspa u wybrzeży Nowego Jorku, naprzeciwko Bronxu. Ma dość ponurą i działającą na wyobraźnię historię. W czasie wojny secesyjnej mieścił się tu obóz jeniecki dla żołnierzy Konfederacji (jak wiadomo obie strony konfliktu dość podle traktowały swoich jeńców), następnie w różnych okresach miejsce kwarantanny, szpital psychiatryczny, zakład poprawczy i więzienie, a nawet baza antyrakiet Nike (pierwszych amerykańskich pocisków do zwalczania rakiet balistycznych). Ostatnie budynki opuszczono w latach siedemdziesiątych XX w. Od 1869 r. władze miejskie używają wyspy jako miejsca pochówku dla bezdomnych i ubogich (łączną ilość pochówków szacuje się na ponad milion osób). Teraz zapewne są tu chowane w masowych grobach także ciała ofiar pandemii koronawirusa, po które nie zgłosiła się rodzina. Wykopano już trzeci duży rów (potencjalne możliwości – jak widać na załączonym filmie – to dwa rzędy i trzy warstwy trumien), na wyspę przywozi się codziennie około 25 ciał (w czasach przedpandemicznych była to ilość przypadająca na tydzień), a więc „przepustowość” już znacząco wzrosła…

Źródła:

Reuters: New York City hires laborers to bury dead in Hart Island potter’s field amid coronavirus surge.

The New Yorker: The Transformation of Hart Island

Untapped New York: Haunting Video and Photos of Hart Island, NYC’s Mass Burial Ground by Michelle Young

YouTube: Bones From Hart Island Mass Graves Washing Up In Local Communities

The Hart Island Project– wirtualne miejsce pamięci pochowanych na Hart Island.

Wielka Brytania – płoną maszty 5G

„Rule, Britannia! Britannia, rule the waves: Britons never will be slaves.”

Z przesławnego chorału „Rule, Britannia”, pochodzącego z maski Alfred (1740), wybitnego angielskiego kompozytora epoki baroku (niedoszłego prawnika zresztą) Thomasa Augustine’a Arne’a (1710-1778) .


Niektórzy rodacy Sir Isaaca Newtona postanowili w ten sposób walczyć z koronawirusem ;-)))

P.S. 31.05.2020. Maszty 5G są podpalane też już w Polsce …

Światowe teorie (i tendencje) spiskowe dotarły wreszcie do Polski – pierwsze podpalenie masztu 5G w Łodzi.


Wprost. Biznes: Pierwsze podpalenie masztu 5G w Polsce. Zwolennicy spisku zaatakowali w Łodzi